Algemene voorwaarden

Door naar deze website te surfen en/of ze te gebruiken, aanvaardt u de hieronder vermelde Gebruiksvoorwaarden na te leven en eraan verbonden te zijn. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen en wij nodigen u daarom uit om regelmatig de inhoud ervan opnieuw te lezen teneinde kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Uitgever van de website

Onderhavige website wordt uitgegeven door AVIETA NV met vennootschapszetel in Rue de Villers 36 – 4520 Vinalmont (België) en met ondernemingsnummer BE 0424.858.713.

Disclaimer – Inhoud van deze website

AVIETA doet alle mogelijke inspanningen om te verzekeren dat de inhoud van deze website correct en up-to-date is. AVIETA garandeert echter niet het exacte, betrouwbare, geschikte, volledige en up-to-date karakter van de inhoud van deze website. AVIETA kan aldus niet aansprakelijk gehouden worden voor een typefout of voor enige andere fout of missing met betrekking tot de inhoud van de website. AVIETA zal in geen geval aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige schade die zou kunnen resulteren uit de toegang tot of het gebruik van deze website of haar inhoud, en dit zelfs als AVIETA in kennis gesteld werd van de mogelijkheid dat dergelijke schade zou kunnen optreden.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website door de gebruikers

De gebruiker verbindt zich ertoe om deze website of een van de hieraan verbonden diensten niet voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van AVIETA. Hij verbindt zich er eveneens toe om niet de persoonlijke gegevens van elke gebruiker van de website of elke hieraan verbonden dienst te verzamelen of in te zamelen, zoals hun e-mailadressen, zonder hiervoor hun voorafgaande toestemming verkregen te hebben. Het is bovendien verboden om grote delen van de website te downloaden of hergebruiken of om er systematisch en regelmatig kleinere delen van te downloaden of hergebruiken. Het is eveneens verboden om virussen of enige andere onbetrouwbare technologie te verspreiden die schade zouden kunnen berokkenen aan de goede werking van deze website, alsook aan de belangen van de andere gebruikers.

Werking van deze website

AVIETA geeft geen enkele garantie wat betreft de beschikbaarheid en de goede werking van deze website en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet beschikbaar zijn of het slecht werken van de website, ongeacht de oorzaak hiervan (bijvoorbeeld in geval van een virus of een computerbesmetting). AVIETA heeft echter, op elk moment en zonder enige motivering, het recht om deze website niet langer beschikbaar te maken, hetzij tijdelijk of permanent. In geval van een betwisting wat betreft de elektronische communicaties inzake het gebruik van deze website, zullen de technische gegevens van AVIETA steeds een grotere bewijskracht hebben.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, logo’s, foto’s, video’s, illustraties en andere constitutieve elementen van de website zijn beschermd door het auteursrecht of, indien het gaat om databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen vormen de eigendom van AVIETA en de door de onderneming gecommercialiseerde merken, of van een derde partij waarvan AVIETA de nodige machtigingen verkregen heeft. Alle gebruiks- en reproductievormen van de constitutieve elementen van de website, zoals het design, de beelden, de video’s, de animaties, de geluiden of de toepassingen, zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke aanvraag hiertoe dient per e-mail gericht te worden aan AVIETA (info@avieta.com).

Hyperlinks naar websites van derden

De websites waarnaar de hyperlinks van deze website u kunnen doorverwijzen, werden niet door AVIETA gecontroleerd. AVIETA kan aldus niet aansprakelijk gehouden worden voor enige illegale inhoud op deze websites noch voor de hyperlinks die op hun beurt naar andere websites doorverwijzen. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert geenszins een goedkeuring of een kwaliteitsgarantie vanwege AVIETA.

Toepasbaar recht en bevoegde jurisdicties

Deze website, de uitbating en het gebruik ervan worden beheerd door het Belgisch recht. Indien u vragen heeft over onze gebruiksvoorwaarden of ons beleid inzake de bescherming van het privéleven, aarzel niet ons per e-mail te contacteren via info@avieta.com of op het volgende adres : AVIETA – Rue de Villers 36 – 4520 Vinalmont.

Overgedragen informatie

Maak geen informatie met een illegaal, bedreigend, onrechtmatig, obsceen, scandaleus, uitdagend of beledigende karakter of enige andere informatie over die tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden volgens de wet van het Grondgebied waarnaar deze website verwijst.

Piraterij

Elke poging tot of daad van piraterij van de website AVIETA is strafbaar met gerechtelijke vervolgingen voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar AVIETA gevestigd is.

Principes inzake de inzameling van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van bezoekers en of abonnees van de elektronische nieuwsbrief worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1922 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit betekent concreet dat:

  • Uw persoonlijke gegevens enkel ingezameld en verwerkt kunnen worden voor de doeleinden vermeld op het moment van hun inzameling.
  • U over het recht zult beschikken om uw persoonlijke gegevens te verifiëren teneinde te controleren of deze correct zijn en eventuele fouten te laten verbeteren. U kunt hiertoe contact opnemen met de verantwoordelijke van de verwerking van uw gegevens waarvan u de contactgegevens hieronder terugvindt.

AVIETA verbindt zich ertoe om de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen teneinde te vermijden dat derden de door u meegedeelde persoonlijke gegevens zouden misbruiken.

Verantwoordelijke van de verwerkingen

Elk verzoek of elke vraag inzake de bescherming van het privéleven op de website, kan per e-mail gesteld worden op volgende e-mailadres: info@avieta.com

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie over het surfgedrag

Als u naar de website surft, registreren de servers automatisch de volgende gegevens:

  • Het IP-adres dat u tijdens uw verbinding toegewezen kreeg
  • De datum en het tijdstip van uw bezoek aan de website
  • De bezochte pagina’s
  • Het type browser dat u gebruikt
  • Het platform en/of het systeem dat op uw computer geïnstalleerd is
  • De zoekmachine, alsook de sleutelwoorden die gebruikt werden om de website terug tr vinden.

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten in de verschillende pagina’s van de website en hier verbetering in te brengen.

Gebruik van cookies

AVIETA kan soms gebruik maken van “cookies” om enerzijds uw bezoek aan de website te vergemakkelijk en anderzijds het technisch beheer te optimaliseren.

Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website op de internetbrowser van uw computer bewaard wordt. Deze “cookie” kan opnieuw geactiveerd worden tijdens een later bezoek aan diezelfde website. De “cookie” kan enkel gelezen worden door de website die deze aangemaakt heeft. De website gebruikt de “cookies” voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeuren voor bepaalde informatie, waardoor u niet bij elk bezoek aan onze website dezelfde informatie moet invoeren.

De meeste « cookies » werken slechts tijdens een sessie of een bezoek. Geen enkele “cookie” bevat informatie die ervoor zou kunnen zorgen dat u telefonisch, per e-mail of per gewone post gecontacteerd wordt. U kan eveneens uw browser configureren zodat deze u verwittigt bij elke aanmaak van een “cookie” of zodat deze de aanmaak van een dergelijke “cookie” verhindert.

 

Powered by Atypic ®
Avieta

Avieta