Privacybeleid

De komst van de nieuwe communicatietools en de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (van kracht sinds 25 mei 2018) heeft ons ertoe aangezet de onderstaande beleidslijnen op te maken om u uitleggen welke gegevens wij verzamelen en wat wij ermee doen.

Een aantal bepalingen klinken nogal technisch, maar we hebben getracht ze op een eenvoudige, heldere manier toe te lichten. Mocht u toch vragen hebben over dit beleid, neem dan gerust contact met ons op. U vindt onze contactgegevens hieronder.

Inhoud:

 1. Verantwoordelijken
 2. Privacybeleid
 3. Cookiebeleid
 4. Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website

 

VERANTWOORDELIJKEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op:

 • De onderneming Avieta(hierna aangeduid als ‘de Onderneming’);
 • De website avieta.com(hierna aangeduid als ‘de Website’).

Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u onze Website bezoekt. Het gebruik van de Website houdt in dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden ervan inzake privacy. Indien u niet akkoord gaat met de onderstaande gebruiksvoorwaarden inzake privacy, verzoeken wij u deze Website niet te bezoeken.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Dénomination sociale :
Avieta

Forme juridique :
Société Anonyme

Numéro d’entreprise :
BE 0424.858.713

Adresse d’établissement :
Rue de Villers, 36
4520 Vinalmont

Numéro de téléphone :
+ 32 85 61 17 73

Email :
info@avieta.com

Personne responsable du respect de la vie privée au sein de l’Entreprise :
Madame Virginie Beaurain,
Safety Manager

Toute demande ou question relative à la protection de la Vie Privée sur le Site peut être adressée à la personne responsable reprise ci-dessus.

 

Maatschappelijke naam:
Avieta

Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer:
BE 0424.858.713

Vestigingsadres:
Rue de Villers 36
4520 Vinalmont

Telefoonnummer:
+ 32 85 61 17 73

E-mailadres:
info@avieta.com

Privacyverantwoordelijke binnen de Onderneming:
Mrs. Virginie Beaurain,
Safety Manager

Alle verzoeken of vragen in verband met de privacybescherming op de Website moeten aan de hierboven vermelde persoon worden gericht.

 

Domeinbeheerder

Maatschappelijke naam:
All2all

De Website wordt gehost op de servers van onze partner All2all. Informatie over de beveiliging en bescherming van uw ingevoerde gegevens vindt u in paragraaf 2.5 Beveiliging en Hosting.

 

 

PRIVACYBELEID

Verzameling en verwerking van uw gegevens

De Onderneming verzamelt gegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen:

 • Wanneer u contact opneemt met de Ondernemingvia de verschillende contactformulieren op de Website, bezorgt u ons vrijwillig bepaalde gegevens, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en alle overige informatie die u online invoert. Wij gebruiken deze gegevens om onze Website of de aangeboden diensten te verbeteren en om uw eventuele vragen te beantwoorden.
 • Wij ontvangen ook technische informatie wanneer u de Website gebruikt. Onze servers registreren automatisch gegevens (‘log data’) zoals uw IP-adres, het adres van de pagina’s van de Website die u bezoekt, het browsertype dat u gebruikt, alsook de instellingen ervan, de datum en het tijdstip van uw verbinding, de manier waarop u de Website hebt gebruikt en de gegevens met betrekking tot de cookies (meer informatie, zie cookiebeleid).
 • Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, bezorgt u ons uw naam en e-mailadres zodat wij u informatie over de Onderneming kunnen e-mailen. Indien u geen berichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u met ons contact opnemen via de contactgegevens vermeld in punt 1 van dit document.

 

Overdracht van uw gegevens

Het kan gebeuren dat door de Onderneming verzamelde gegevens worden meegedeeld aan onderaannemers of partners. Deze derde partijen mogen deze gegevens geenszins gebruiken voor andere doeleinden dan de dienstverlening van de Onderneming of in andere gevallen dan de samenwerkingsovereenkomst met de Onderneming of met de partners van de Onderneming.

Wij kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op onderaannemers of partners om onze databases te hosten, uw gegevens te verwerken of door u opgevraagde informatie te versturen.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om uw gegevens te delen om te voldoen aan naar behoren gemachtigde informatieaanvragen van overheidsinstanties of gerechtelijke autoriteiten, of in gevallen die door de wet zijn bepaald.

Afgezien van het feit dat bepaalde van uw persoonsgegevens worden openbaar gemaakt op de Website of op de partnersite(s) (en bijgevolg wereldwijd toegankelijk zijn via internet) worden uw gegevens niet overgedragen buiten de Europese Unie.

 

Recht van toegang en verbetering van uw gegevens

In overeenstemming met de wet hebt u steeds recht van toegang, verbetering en verwijdering van uw gegevens op de Website. U kunt de Onderneming te allen tijde vragen om al uw gegevens, of een deel ervan, die door de Onderneming werden opgeslagen, te verwijderen. U kunt hiervoor met ons contact opnemen via de gegevens vermeld in het eerste deel van dit document (1.1 Verwerkingsverantwoordelijke).

U behoudt hoe dan ook het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

 

Gebruikte tools

Wij maken gebruik van verschillende tools en diensten om uw gegevens te verwerken, te gebruiken of te delen. In de onderstaande tabel vindt u de informatie die door alle tools/diensten wordt ingevoerd met betrekking tot de bescherming van uw gegevens.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze lijst bij te werken.

Google (Google Analytics, Youtube)
www.policies.google.com/privacy

 

Beveiliging en hosting

De Onderneming neemt alle technische, fysieke, wettelijke, contractuele en organisatorische maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming.

De Onderneming maakt onder meer gebruik van hostingdiensten die uitgerust zijn met beveiligingsvoorzieningen om de bescherming van uw gegevens, zoals opgelegd door de sector, te garanderen. Uw gegevens worden opgeslagen in databases die beveiligd zijn met firewalls en inbraakdetectiesoftware. Internettransmissies kunnen evenwel nooit 100% worden beveiligd.

Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw gebruik van de Website niet meer beveiligd is (u hebt bijvoorbeeld de indruk dat de beveiliging van uw gegevens in gevaar is), verzoeken wij u meteen contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in het onderdeel Hostingverantwoordelijke.

 

COOKIEBELEID

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (smartphone, computer enz.) worden opgeslagen. Ze maken het mogelijk om bepaalde gegevens te bewaren om het surfen te vergemakkelijken en/of bepaalde functionaliteiten te gebruiken.

Soorten gebruikte cookies

Aan de hand van cookies kunnen wij uw gebruikservaring op onze Website vergemakkelijk of personaliseren. Hieronder vindt u enkele toelichtingen over ons cookiegebruik:

 • Wij gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals uw taalkeuze en uw privacyinstellingen;
 • Wij gebruiken ze ook om ons te beschermen tegen aanvallen. Via cookies kunnen wij ook pogingen tot hacking of spam op onze Website identificeren.
 • Wij gebruiken tevens cookies om met behulp van Google Analytics de bezoekersstroom op onze Website te analyseren en te optimaliseren. Tijdens uw bezoek aan de Website bezorgt Google Analytics ons uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw verbinding, de geraadpleegde pagina’s, de gebruikte webbrowser, het platform en/of het besturingssysteem. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Privacybeleid van Google.

 

Cookies uitschakelen

De meeste browsers aanvaarden standaard het gebruik van cookies. U kunt deze optie gemakkelijk uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen. Deze procedure varieert naargelang de browser (Microsoft Edge en Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari enz.). U vindt deze instructies in het ‘Help’-menu van uw browser.

Houd ermee rekening dat het uitschakelen van cookies de functionaliteiten van onze Website en van andere websites die u bezoekt, zal beïnvloeden.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Het gebruik van deze Website is onderworpen aan de naleving van de hierna vermelde algemene voorwaarden. Door de Website te bezoeken verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

 

Onbeschikbaarheid en wijziging van de Website

De Onderneming kan niet garanderen dat de Website vrij zal zijn van onderbrekingen of van andere technische problemen. De inhoud van de Website (inclusief de hyperlinks) kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd en de Site kan ook tijdelijk of definitief onbeschikbaar worden, zonder dat dit vooraf op eender welke manier wordt aangekondigd of meegedeeld.

 

Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening

De Onderneming besteedt de grootste zorg aan het beheer van deze Website, maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig, correct, exhaustief of bijgewerkt is.

De hyperlinks op de Website die de gebruikers naar andere websites loodsen, vallen geenszins onder de verantwoordelijkheid van de Onderneming.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

De Onderneming aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het mogelijke gebruik van de inhoud van deze Website. De Onderneming kan onder meer niet aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de informatie die beschikbaar is op of via de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke vorm van verlies, elke onderbreking van werkzaamheden of activiteiten, beschadiging van programma’s of gegevens op het computersysteem, of van de hardware en software van de gebruiker, hetzij uit hoofde van een overeenkomst, het burgerlijk recht of eender welke rechtsleer, en los van het feit of de Onderneming al dan niet op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. De Website niet langer gebruiken is uw enige rechtsmiddel.

 

Melding bij fouten of inbreuken

Indien er fouten, tekortkomingen, misbruiken of inbreuken worden vastgesteld met betrekking tot de inhoud van de Website en de daarop verstrekte informatie, zal de Onderneming, zodra zij daarvan op de hoogte is, alles in het werk stellen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

Stelt u fouten, tekortkomingen, misbruiken of inbreuken vast, neem dan contact op met de Onderneming via de contactgegevens vermeld in paragraaf 1.1 Verwerkingsverantwoordelijke.

Als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een bericht sturen waarin u specificeert op welke rechten u zich beroept en de reden waarom deze rechten niet worden gerespecteerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-outs, illustraties, beelden, geluiden, logo’s, informaticatoepassingen en andere elementen die deel uitmaken van de Website of toegankelijk zijn op de Website (hierna aangeduid als ‘Beschermde Inhoud’) kunnen onder meer beschermd zijn door het auteursrecht of, in het geval van databases, door een specifiek recht.

Al deze elementen zijn eigendom van de Onderneming of, in voorkomend geval, van derden van wie de Onderneming, indien wettelijk verplicht, de nodige machtigingen heeft gekregen.

Tenzij anders bepaald, is elke reproductie van de Beschermde Inhoud, evenals eender welke vorm van gebruik en mededeling aan het publiek van deze Beschermde Inhoud, verboden zonder voorafgaande toestemming.

 

Creatie van hyperlinks naar de Website

Wij staan toe dat er zonder voorafgaande aanvraag links worden gecreëerd die verwijzen naar de homepage van de Website of naar de overige inhoud van de Website. Het gebruik van technieken voor het volledig of gedeeltelijk integreren van de Website in een website door zelfs maar gedeeltelijk de exacte herkomst van de informatie te verbergen, alsook technieken die verwarring doen ontstaan over de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, vereist evenwel een schriftelijke toestemming.

Dergelijke aanvragen moeten aan de Onderneming worden gericht.

 

Rechtspraak en toepasselijk recht

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en worden, in voorkomend geval, zodanig geïnterpreteerd dat ze geldig en toepasselijk zijn krachtens het toepasselijke recht.

Als een bepaling volledig of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal dat geen invloed hebben op de overige bepalingen en de gebruiksvoorwaarden en zullen deze volledig van kracht blijven. In voorkomend geval wordt de betreffende bepaling of het ongeldige, onwettige of niet-uitvoerbare deel ervan bovendien vervangen door een nieuwe geldige bepaling waarvan de uitwerking zo veel mogelijk overeenstemt met de doelstellingen van de vervangen bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken in Luik (België) bevoegd..

 

Bevoegde toezichthoudende overheid

Voor vragen betreffende publiciteit op de Website kunt u een aanvraag indienen op de contactpagina van de JEP.

Powered by Atypic ®
Avieta

Avieta